Công văn 3048/BTP-BTTP năm 2017 về thực hiện chế định Thừa phát lại
Số hiệu: 3048/BTP-BTTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Thi hành án, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3048/BTP-BTTP
V/v thực hiện chế định Thừa phát lại

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại tại địa phương, gửi Bộ Tư pháp đề nghị xem xét phê duyệt. Trên cơ sở nghiên cứu các Đề án và kết quả thực hiện chế định Thừa phát lại trong thời gian qua, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Thực tiễn triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại cho thấy, mặc dù nhận được sự khuyến khích, hỗ trợ về mặt thể chế chính sách lẫn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp nhưng hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc tng đạt văn bản và tổ chức thi hành án dân sự, dẫn đến tình trạng có Văn phòng Thừa phát lại đã phải chấm dứt hoạt động. Hiện nay, chế định Thừa phát lại đã được chính thức thực hiện trong phạm vi toàn quốc, một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ trước đây ở giai đoạn thí điểm sẽ không còn (nhất là vấn đề liên quan đến phạm vi, chi phí tng đạt...), do đó, trong thời gian tới, các Văn phòng Thừa phát lại phải hoạt động hoàn toàn theo cơ chế thị trường, thỏa thuận dân sự.

Do vậy, đ bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền vững của các Văn phòng Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, cân nhắc và đánh giá kỹ nhu cầu cũng như các điều kiện thực tiễn khác ở địa phương khi xây dựng Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại và cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo hướng thận trọng, có lộ trình, số lượng, phân bố hợp lý, không phát triển tràn lan.

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.