Công văn 3031/LĐTBXH-VP năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 3031/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Vũ Xuân Hân
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3031/LĐTBXH-VP
V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt, tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của Công điện nêu trên.

2. Khi cử công chức, viên chức họp, làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Bộ, phải đảm bảo:

a) Công chức, viên chức đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

b) Không cử người đã về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày, trừ trường hợp đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau khi về từ vùng dịch trong thời hạn 72 giờ theo quy định của Bộ Y tế; không cử người được xác định thuộc diện F2.

c) Người thuộc diện F3 đề nghị thông báo với Văn phòng Bộ trước khi cử đến dự họp, làm việc để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

d) Tuân thủ đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19; cài đặt Bluezone, khai báo y tế trước và quét QR code trước khi vào họp, làm việc.

Bộ thông báo để các Thủ trưởng đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Hân