Công văn 2993/UBND-ĐT năm 2021 về kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 2993/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: 10/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2993/UBND-ĐT
V/v kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố và Phương án số 204/PA-UBND ngày 03/9/2021 về phương án phân Vùng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng như lưu thông vận chuyển hàng hóa được thông suốt, an toàn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại các Văn bản: số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 và số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021; xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 4015/SGTVT-QLVT ngày 07/9/2021.

UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố (23 chốt tại các cửa ngõ ra/vào Thành phố và 39 chốt ra/vào Vùng 1) khi kiểm tra đối với những phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được cấp Giấy nhận diện mã QR trên hệ thống https://vantai.drvn.gov.vn/ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông ngay qua các chốt khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu như: đăng ký điểm đi, điểm đến và lộ trình di chuyển.

- Người trên phương tiện thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, phải khai báo y tế tại địa chỉ: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và theo quy định của Bộ Y tế, có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch của Bộ Y tế tại văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và Thành phố.

2. Giao UBND quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc, đặc biệt là công an khu vực, Tổ trưởng dân phố, Tổ Covid cộng đồng,.;. tăng cường kiểm tra, giám sát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân liên quan để quản lý di biến động của lái xe, phụ xe về từ các khu vực phong tỏa hoặc ổ dịch đã được Ngành y tế công bố về địa phương mình lưu trú để có biện pháp theo dõi y tế theo quy định;

- Chỉ đạo lực lượng Công an, y tế của địa phương phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành lập Tổ kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, hậu kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với lái xe, phụ xe (đặc biệt là lái xe, phụ xe đường dài) tại các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa; các văn phòng đại diện của doanh nghiệp vận tải; các tuyến đường, khu vực tự phát dễ phát sinh hiện tượng các phương tiện tổ chức giao, nhận hàng hóa... trên địa bàn địa phương quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh và quy định pháp luật có liên quan khác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)

- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Sở Chỉ huy PCD Covid-19 TP;
- VPUBTP: CVP, các PCVP,

TH, TKBT, KGVX, NC, KT, ĐT;
- Lưu: VT, ĐT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

Công văn 5886/BYT-MT năm 2021 về vận chuyển hàng hóa Ban hành: 22/07/2021 | Cập nhật: 22/07/2021