Công văn 2986/UBND-KGVX năm 2021 về thí điểm thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện
Số hiệu: 2986/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2986/UBND-KGVX
V/v thí điểm thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Công Thương;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 13817/TTr-SYT ngày 02/9/2021 của Sở Y tế về việc thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng (gửi bản chụp kèm theo).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Sở Y tế tại Tờ trình số 13817/TTr-SYT ngày 02/9/2021 về việc thí điểm thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan; tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện

2. Giao UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Sở Công Thương triển khai thực hiện việc thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn quản lý theo Hướng dẫn Quy chế hoạt động của Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng theo Tờ trình số 13817/TTr-SYT ngày 02/9/2021 của Sở Y tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BC
Đ QG phòng chống dịch COVID-19;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành
ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng: KGVX, KT, ĐT, NC, TKBT;
- Lưu VT, KGVX

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13817/TTr-SYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2021

 

TỜ TRÌNH

V/V THÀNH LẬP TỔ XÉT NGHIỆM COVID-19 TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện tốt việc kiểm soát dịch, trong đó có nội dung yêu cầu về xét nghiệm với quy mô lớn và kịp thời nên rất cần có giải pháp hỗ trợ và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng thực hiện xét nghiệm nếu dịch bùng phát. Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 3078/TTr-KSBT ngày 25/8/2021 về việc đề xuất thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng; căn cứ yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế xây dựng dự thảo “Hướng dẫn thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng”.

Ngày 30/8/2021, Sở Y tế có Công văn số 418/SYT-NVY gửi các quận, huyện, thị xã và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Sở Công Thương về việc xin ý kiến thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng. Đến ngày 01/9/2021 có 03 đơn vị (Sở Công Thương, UBND các huyện: Phú Xuyên, Sóc Sơn) có ý kiến đóng góp. Các đơn vị đóng góp đều nhất trí với dự thảo.

Sở Y tế kính báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định (có dự thảo kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND TP; (để báo cáo)
- PGĐ Vũ Cao Cương;
- Lưu VT, NVYKhiêm.

GIÁM ĐỐC
Trần Thị Nhị Hà

 

HƯỚNG DẪN

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ XÉT NGHIỆM COVID-19 TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Tờ trình số 13817/TTr-SYT ngày 02/9/2021 của Sở Y tế)

1. Khái niệm và thành Iập tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng.

1.1. Khái niệm tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng.

Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng (sau đây gọi tắt là Tổ/Tổ xét nghiệm) là một nhóm từ 2-10 người; việc lựa chọn thành viên của Tổ xét nghiệm ưu tiên theo thứ tự như sau: cán bộ y tế đang làm việc tại tất cả các cơ quan y tế công, tư trên địa bàn hoặc đã nghỉ hưu, sinh viên các trường y, dược, người đã được đào tạo về khối ngành liên quan đến sức khỏe, y sinh học hoặc hóa học, giáo viên các cấp, người đã được đào tạo trình độ cao đẳng đại học, đoàn thanh niên, công nhân tại các nhà máy...

1.2. Thành lập tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại cộng đồng.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND xã) chịu trách nhiệm ra quyết định thành lập, kiện toàn Tổ xét nghiệm cộng đồng và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Tổ.

- Người đứng đầu công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các Khu Công nghiệp và chế xuất, Cụm công nghiệp chịu trách nhiệm ra quyết định thành lập, kiện toàn Tổ xét nghiệm tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Tổ. Hoạt động của Tổ xét nghiệm tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nằm dưới sự quản lý chung của chính quyền đỉa phương và trong trường hợp cần thiết có thể được điều động tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm tại địa phương.

- Người tham gia các Tổ trên tinh thần tự nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Được tập huấn, huấn luyện kiến thức về phòng chống bệnh, sử dụng phòng hộ và kỹ thuật lấy mẫu và tham gia lấy mẫu, hỗ trợ lấy mẫu theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ của Tổ xét nghiệm.

- Hỗ trợ cán bộ y tế trong hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm tại cộng đồng.

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cho cán bộ y tế trong các chiến dịch lấy mẫu diện rộng.

- Thực hiện xét nghiệm nhanh (test nhanh) kháng nguyên COVID-19 tại cộng đồng theo kế hoạch của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế.

- Tổ xét nghiệm ưu tiên cho hoạt động lấy mẫu và làm test nhanh trong các chiến dịch xét nghiệm diện rộng, nguy cơ, khu phong tỏa và dưới sự giám sát của cán bộ y tế. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét tham gia thu thập mẫu bệnh phẩm của F1, F2.

3. Tổ chức hoạt động.

3.1. UBND xã, phường, thị trấn.

- Chịu trách nhiệm đối với hiệu quả hoạt động của các Tổ xét nghiệm trên địa bàn quản lý.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ xét nghiệm thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

- Bố trí đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị hoạt động, bảo hộ cho Tổ xét nghiệm theo quy định.

3.2. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho Tổ xét nghiệm về nhiệm vụ, kỹ thuật và quy trình thu thập, vận chuyển, bảo quản, thực hiện xét nghiệm và các biện pháp phòng hộ cá nhân.

- Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các Tổ xét nghiệm trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp tổ chức tập huấn cho Tổ xét nghiệm về nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và cách thức thực hiện cho tất cả các thành viên tham gia.

- Tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn việc tổ chức, phân công nhiệm vụ của Tổ xét nghiệm.

- Giám sát hoạt động chuyên môn của Tổ xét nghiệm.

3.3. Trạm Y tế

- Phối hợp tổ chức tập huấn cho Tổ xét nghiệm về nhiệm vụ, đảm bảo an toàn và cách thức thực hiện cho tất cả các thành viên tham gia.

- Tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn việc tổ chức, phân công nhiệm vụ của Tổ xét nghiệm.

- Giám sát hoạt động chuyên môn của Tổ xét nghiệm.

3.4. Các ban, ngành đoàn thể.

Phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động tại thực địa của Tổ xét nghiệm theo quy định.

4. Chế độ chính sách và đãi ngộ.

- Người tham gia đội trên tinh thần tự nguyện, có thể có rủi ro nhiễm bệnh như các cán bộ y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có thể được hỗ trợ kinh phí từ các nguồn theo đúng quy định của pháp luật, được cung cấp trang bị phòng hộ, dụng cụ làm việc từ kinh phí chống dịch các địa phương hoặc các nguồn hỗ trợ hợp pháp.

- Được các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế trên địa bàn tập huấn, hướng dẫn thực địa, hướng dẫn sử dụng trang bị phòng hộ; được ưu tiên tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; được xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế, Thành phố và trong các trường hợp cần thiết khác khi có chỉ định về mặt dịch tễ.

- Được hưởng các chế độ chính sách hợp pháp khác theo quy định của Trung ương, Thành phố.

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.