Công văn 2930/BTC-QLN năm 2022 về Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1” (KfW9.1) sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức
Số hiệu: 2930/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Hải
Ngày ban hành: 30/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2930/BTC-QLN
V/v D án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và min Bc Việt Nam giai đoạn 1” (KfW9.1) s dụng vốn vay và vn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Ngãi;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Liên quan đến Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại min Trung và miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1” (KfW9.1) (Dự án) đề xuất sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án đã được Th tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất tại công văn số 3555/VPCP-QHQT ngày 12/4/2017. Đồng thời, Dự án cũng đã được Chính phủ Đức cam kết cung cấp vn vay và vốn viện trợ không hoàn lại tại Hiệp định Hp tác tài chính 2014/2015 ký ngày 5/10/2016. Theo đó, Dự án được phía Đức cam kết cung cấp vốn vay theo điều kiện IDA (là khoản vay có tính chất ưu đãi cao, đạt đủ tiêu chuẩn là khoản vay theo điều kiện ODA).

Theo quy định tại Hiệp định Hợp tác tài chính 2014/2015, các thỏa thuận vay và viện trợ cho Dự án phi được hoàn thành việc ký kết trước ngày 31/12/2022. Nếu quá thời hạn nêu trên, cam kết về nguồn vốn vay và viện trợ cho Dự án sẽ hết hiệu lực.

Để đảm bo huy động được nguồn vốn có mức độ ưu đãi phù hợp với lĩnh vực, tính chất của Dự án (không có khả năng thu hồi vn) theo quy định của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về qun lý và sử dụng vn h tr phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Tài chính đề nghị Quý Cơ quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đu tư theo quy định. Thời hạn hoàn thành Quyết định đầu tư của Dự án muộn nhất là cuối tháng 8/2022 để Bộ Tài chính có đ cơ sở pháp lý tiến hành các thủ tục đàm phán với phía Đức và hoàn thành việc ký kết Thỏa thuận vay và viện trợ cho Dự án trong năm 2022 theo đúng các cam kết đã ký với phía Đức.

Bộ Tài chính mong nhận được sự phối hợp chặt ch của Quý Cơ quan về vấn đề nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, QLN (4b
).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NỢ

VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hoàng Hải