Công văn 2816/LĐTBXH-BĐG năm 2016 ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2816/LĐTBXH-BĐG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2816/LĐTBXH-BĐG
V/v ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, năm thứ 10 trong triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và là năm đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 với nguyên tắc bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện mục tiêu bình đẳng giới (Điều 8 và Điều 41).

Nhằm thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đng giới giai đoạn 2011 - 2020 và phát huy các thành tích đã đạt được trong công tác bình đng giới của giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 2/10/2015 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” và Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 phê duyệt Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó đhỗ trợ cho một số địa phương, ngành, vùng, lĩnh vực có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có Dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đng giới.

Nhằm thực hiện tốt công tác bình đng giới năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương trong dự toán kinh phí năm 2017 để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó cần lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác bình đẳng giới.

2. Thực hiện tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

3. Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới, số ĐT: 04.3266.9943) đphối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Các đồng chí thành viên UBQG
VSTBPNVN (để biết);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm
PHÓ CHỦ TỊCH UBQG VSTBPNVN

 

Điều 8. Nội dung quản lý nhà nước về bình đẳng giới

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới.

3. Ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

5. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

7. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về bình đẳng giới.

8. Hợp tác quốc tế về bình đẳng giới.
...

Điều 41. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình

1. Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

2. Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.

3. Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

4. Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính.

5. Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.

Xem nội dung VB