Công văn 2807/LĐTBXH-TCCB báo cáo sử dụng biên chế công chức năm 2016, lập kế hoạch biên chế công chức năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2807/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2807/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo sử dụng biên chế công chức năm 2016, lập kế hoạch biên chế công chức năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý biên chế công chức và Công văn số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế, Bộ yêu cầu các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ như sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng công chức được Bộ giao năm 2016:

Các đơn vị hành chính báo cáo biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Biu số 3A; các đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo số liệu công chức, viên chức, lao động theo Biểu số 4A Thông tư 07/2010/TT-BNV .

2. Dự kiến kế hoạch biên chế công chức năm 2017:

Thực hiện yêu cầu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của Chính phủ, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng biên chế công chức năm 2016; thuyết minh cụ thể, chi tiết dự kiến biên chế công chức năm 2017 đối với từng tổ chức trực thuộc (đối với các đơn vị sự nghiệp cần ghi rõ số biên chế đề nghị cấp ngân sách nhà nước, số biên chế đơn vị tự đảm bảo kinh phí từ nguồn thu của đơn vị).

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, kết quả sử dụng biên chế công chức năm 2016 và quyết định giao biên chế công chức năm 2017 của Bộ Nội vụ, Bộ sẽ thực hiện việc phân bổ, điều chỉnh biên chế công chức năm 2017 phù hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ.

Các đơn vị hành chính báo cáo kế hoạch biên chế công chức năm 2017 theo Biu số 1A; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Biểu số 2A Thông tư 07/2010/TT-BNV. Tổng cục Dạy nghề, các Cục và Văn phòng Bộ thẩm định kế hoạch biên chế năm 2017 đối với các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 02/8/2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí