Công văn 28/TCT-CS năm 2015 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 28/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 28/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5841/CT-TTHT ngày 23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của Công ty TNHH MTV TM Vũ Đức Anh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp như sau:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.

Tại điểm c, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp nếu Công ty TNHH MTV TM Vũ Đức Anh là doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014 có mua sắm tài sản trên một tỷ, nhưng do doanh nghiệp mới thành lập chưa xác định được quy mô (doanh số) theo năm, không có nhu cầu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số 5841/CT-TTHT ngày 23/12/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết. Trong quá trình thực hiện, Cục thuế cần tiếp tục rà soát để có giải pháp quản lý thuế phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Đồng thời phản ánh kịp thời vướng mắc phát sinh để Tổng cục Thuế báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
...
2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Xem nội dung VB
Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:
...
c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.