Công văn 2743/BVHTTDL-PC năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 2743/BVHTTDL-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Minh Thái
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/BVHTTDL-PC
V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Ban Quản lý Làng văn hóa-du lịch các DTVN.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm 2016 (Thông báo số 2703/TB-BVHTTDL ngày 13/7/2016) trong đó nhấn mạnh đến việc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thành dứt điểm, không nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

I. Khẩn trương xây dựng, hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật từ nay đến cuối năm tại các Quyết định sau:

1. Các văn bản được phê duyệt tại Quyết định số 4604/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật đang thực hiện không nằm trong Chương trình đã được phê duyệt, cụ thể:

a) Vụ Thư viện

- Thông tư ban hành Quy chế về hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn (thời gian trình: Quý III năm 2016);

- Thông tư ban hành Quy chế về hoạt động của thư viện huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (thời gian trình: Quý IV năm 2016);

- Thông tư ban hành Quy chế về hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

Đối với các Thông tư trên Vụ Pháp chế đề xuất gộp 03 Thông tư của Vụ Thư viện thành 01 Thông tư ban hành quy chế về hoạt động thư viện thuộc tỉnh, huyện, xã.

- Thông tư về chế độ báo cáo thống kê của thư viện các trường Đại học, Cao đẳng (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

b) Vụ Đào tạo

Thông tư ban hành Quy chế dạy âm nhạc (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

c) Thanh tra Bộ

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng trang phục và danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

d) Cục Văn hóa cơ sở

- Thông tư quy định hoạt động Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng (thời gian trình: Quý IV năm 2016);

- Thông tư quy định mẫu về hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao phường và thị trấn (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

- Thông tư về Quy trình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

đ) Vụ Pháp chế

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

e) Vụ Gia đình

Thông tư hướng dẫn kinh phí cho công tác gia đình (thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016)

g) Cục Điện ảnh

Thông tư đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước trong sản xuất phim (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

h) Cục Bản quyền tác giả

- Thông tư ban hành các mẫu đơn, giy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

- Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả (thi gian trình: Quý IV năm 2016).

i) Tổng cục Thể dục thể thao

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao (thời gian trình: năm 2017).

- Thông tư về hoạt động môn thể thao Golf (thời gian trình: Quý IV năm 2016)

- Thông tư về hoạt động môn Yoga (thời gian trình: Quý IV năm 2016)

2. Các văn bản quy phạm pháp luật được phê duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Danh mục các văn bản, đ án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016, cụ thể:

a) Tổng cục Du lịch

Dự án Luật Du lịch sửa đổi (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

b) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm (thời gian trình: Quý III năm 2016).

c) Cục Di sản văn hóa

Nghị định của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (thời gian trình: Quý III năm 2016).

d) Vụ Pháp chế

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, (thời gian trình: Quý IV năm 2016)

đ) Cục Hợp tác quốc tế

Nghị định của Chính phủ về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04.5.2001 của Chính phủ về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam) (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

3. Các văn bản quy phạm pháp luật được phê duyệt tại Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, cụ thể:

a) Cục Hợp tác quốc tế

Đề án Xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2025” (thời gian trình: tháng 6/2016) đã chậm tiến độ, đề nghị khẩn trương triển khai.

b) Vụ Văn hóa dân tộc

Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hóa vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách xã hội, đối tượng chịu thiệt thời” (thời gian trình: Quý IV năm 2016).

c) Cục Văn hóa cơ sở

- Đề án “Phát huy vai trò và tính tích cực của hệ thống thiết chế văn hóa cổ truyền, các nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng” (thời gian trình: năm 2016). Đề nghị khẩn trương triển khai theo Kế hoạch.

- Đề án “Phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong xây dựng, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở phù hợp với điều kiện, đặc thù vùng, miền, dân tộc”. Đề nghị khẩn trương triển khai theo Kế hoạch.

d) Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Đề án “Lý luận về văn hóa gia đình và khảo sát vai trò của văn hóa gia đình trong giáo dục đạo đức, nhân cách con người” (thời gian trình: năm 2016) Đnghị khẩn trương triển khai theo Kế hoạch.

đ) Cục Bản quyền tác giả

Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016 - 2020” (thời gian trình: năm 2017)

II. Thực hiện nghiêm các yêu cầu sau đây:

1. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng hoặc trình Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế đ xử lý các vướng mắc nhằm hoàn thành theo kế hoạch

2. Đối với các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Văn phòng Bộ để xử lý các vướng mắc nhằm hoàn thành theo kế hoạch.

3. Theo định kỳ 2 tuần làm việc (theo kỳ giao ban của Bộ) trước 10h thứ 5 tuần thứ 2, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chủ trì xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật báo cáo tiến độ thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đến Vụ Pháp chế hoặc tiến độ thực hiện Đề án đến Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Btrưởng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, Hưng25.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ




Hoàng Minh Thái