Công văn 2728/BYT-BH tăng cường chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế
Số hiệu: 2728/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2728/BYT-BH
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Sau gần ba năm triển khai thực hiện, Luật Bảo hiểm y tế đã từng bước đi vào cuộc sống và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cùng với các quy định của Luật, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2011 đã đạt tỷ lệ 63% dân số, quyền lợi của người tham gia BHYT được mở rộng và bảo đảm, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách xã hội và Trẻ em dưới 6 tuổi đã được Nhà nước cấp BHYT nên sự tiếp cận dịch vụ y tế của các đối tượng này đã được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHYT hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ tham gia BHYT của một số nhóm đối tượng thấp, tính tuân thủ pháp luật về BHYT chưa cao; một số tổ chức, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện các chính sách BHYT cho người lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT còn hạn chế; sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến mở rộng đối tượng tham gia BHYT và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Riêng đối tượng người thuộc hộ cận nghèo, mặc dù Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 50% mức đóng và tiếp tục nâng mức hỗ trợ lên 70% năm 2012, một số địa phương và Dự án đã hỗ trợ đến 70-80% mức đóng nhưng tỷ lệ tham gia vẫn thấp, năm 2011 ước đạt khoảng 25% số đối tượng người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân theo quy định của Luật, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn và chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT với nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách pháp luật BHYT tại địa phương. Năm 2012, cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động đối tượng hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia BHYT, gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện Luật.

2. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Bảo hiểm xã hội ở địa phương phối hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đưa chỉ tiêu người dân tham gia BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; triển khai thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng chính sách tham gia BHYT theo quy định.

3. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường năng lực tham mưu công tác quản lý nhà nước về BHYT; tổ chức đào tạo, tập huấn về tài chính y tế, BHYT; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chỉ định làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và các kỹ thuật chuyên môn cần thiết hợp lý, an toàn theo đúng quy định. Phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT.

4. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các đại lý bán thẻ BHYT thuận lợi, phù hợp với điều kiện của địa phương; phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT thực hiện quyền và trách nhiệm khi khám chữa bệnh BHYT.

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BHYT tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền các sai phạm trong thực hiện quy định chính sách pháp luật BHYT.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để phối hợp xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.