Công văn 2716/LĐTBXH-TCCB năm 2016 đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2716/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2716/LĐTBXH-TCCB
V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 11/7/2016, Trường Đào tạo, bồi dưng Cán bộ Công thương Trung ương có công văn số 258/CV-TCBCT về việc đăng ký tham gia 02 lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế, cụ th như sau:

1. Lớp thứ nht: Thương mại dịch vụ, hàng hóa; thương mại liên quan đến đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ

- Khai giảng: dự kiến ngày 03/8/2016;

- Thời gian bồi dưỡng: 05 ngày.

2. Lp thứ hai: Tham gia FTA (Hiệp định thương mại t do) và các liên minh thuế quan; Tchức tài chính quốc tế và khu vực

- Khai giảng: dự kiến ngày 10/8/2016;

- Thời gian bồi dưỡng: 05 ngày.

Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng từ nguồn kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính ph phê duyệt Đề án “Bi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế” được Bộ Công Thương giao cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương năm 2016.

Bộ thông báo và đề nghị đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng (ưu tiên người đang làm việc liên quan đến hợp tác quốc tế hoặc đang tham gia triển khai các dự án nước ngoài), mỗi lớp đơn vị được cử từ 1 đến 2 người (mẫu danh sách kèm theo).

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 22/7/2016 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng Doãn Mậu Diệp (đ b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 

TÊN ĐƠN VỊ: …………………….

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
(Kèm theo công văn số: …………….., ngày …… tháng …… năm 2016)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

GHI CHÚ

NAM

NỮ

I

LỚP BỒI DƯỠNG VỀ “THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, HÀNG HÓA; THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ”

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

II

LỚP BỒI DƯỠNG VỀ “THAM GIA FAT VÀ CÁC LIÊN MINH THUẾ QUAN; TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC”

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

………….., ngày …… tháng …… năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)