Công văn 2625/SGDĐT-VP năm 2021 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2625/SGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2625/SGDĐT-VP
Về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3086/UBND-VX ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Công văn số 4353/SNV-CCHC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ v/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 10399/SGTVT-KT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải V/v hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 10 năm 2021;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị toàn thể cán bộ - giáo viên - người lao động Ngành Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

- Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 18/CT-UBNDCông văn số 3086/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố; nghiên cứu để thực hiện đúng Công văn số 4353/SNV-CCHC và Công văn số 10399/SGTVT-KT .

- Thực hiện nghiêm, gương mẫu chấp hành các quy định của Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19, khi lưu thông trên đường và các quy định điều chỉnh phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu 5K, thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang thường xuyên, đảm bảo quy định về giãn cách.

- Tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, thay đổi phương thức dạy - học, kiểm tra - đánh giá phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

- Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục có trách nhiệm:

√ Quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố, chấp hành và sử dụng tốt QR cá nhân cũng như rà soát, thực hiện nghiêm quy định về cấp, sử dụng mã QR của đơn vị để khai báo y tế.

√ Phát huy hiệu quả của Tổ An toàn COVID-19 tại đơn vị; chủ động soát, phối hợp với y tế địa phương đánh giá theo Bộ Tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục1.

√ Quan tâm, rà soát thường xuyên, nắm tình hình cụ thể, chính xác và có các phương án hỗ trợ, giúp đỡ nhà giáo và học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiếp tục điều hành hoạt động dạy - học gián tiếp, trên môi trường internet, qua truyền hình; chủ động rà soát các điều kiện, chuẩn bị phương án tổ chức dạy - học trực tiếp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trên nguyên tắc ưu tiên bảo vệ an toàn, sức khỏe cho giáo viên và học sinh Thành phố.

√ Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành của Ngành để đảm bảo tiến độ công việc được giao. Đảm bảo thông tin xuyên suốt với các cơ quan quản lý, với viên chức - người lao động của đơn vị, với phụ huynh và học sinh của nhà trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND Thành phố;
- Sở Nội vụ, Sở GTVT;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 1 Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố chuẩn bị ban hành.

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 tổ chức đón Tết Ban hành: 27/11/2013 | Cập nhật: 28/11/2013