Công văn 260/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Số hiệu: 260/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 18/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/TTg-NN
V/v chuyn mục đích sử dụng đất rng phòng hộ đ thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 417/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 01 năm 2022 và số 927/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đ thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định chuyn mục đích sử dụng 36,67 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc chuyn mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai, lâm nghiệp cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các Công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyn mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- VPCP:
BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (2b). Thuy

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.