Công văn 2581/BTC-QLG năm 2022 về trợ giá sản phẩm giống gốc
Số hiệu: 2581/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/BTC-QLG
V/v trợ giá sản phẩm giống gốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản từ ngày 05/02/2022. Đối với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích là giống gốc giống nông nghiệp, vật nuôi từ năm 2022 sẽ thực hiện theo hưng dẫn của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên và theo quy định của Luật giá, các văn bản hướng dẫn Luật giá.

Để đảm bảo việc trợ giá sản phẩm giống gốc giống lâm nghiệp, thủy sn, vật nuôi, HCG thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNT căn cứ quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, Luật giá, các văn bản hướng dẫn Luật giá triển khai thực hiện:

- Lựa chọn danh mục và phương thức thực hiện hỗ trợ sn phẩm dịch vụ công ích theo đúng quy định;

- Khuyến khích thực hiện việc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích theo quy định tại Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ để đảm bo công khai, minh bạch;

- Trong trường hợp Bộ NN&PTNT quyết định lựa chọn phương thức đặt hàng cung cấp sản phẩm công ích ging gốc giống lâm nghiệp, thy sản, vật nuôi, HCG năm 2022 thì:

(i) Đề nghị Bộ NN&PTNT xây dựng phương án giá theo quy định của pháp luật về giá và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính quy định giá mua tối đa sản phẩm dịch vụ công ích.

(ii) Bộ Tài chính ban hành Thông báo giá mua tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích.

(iii) Bộ NN&PTNT quy định giá cụ thể đối với sản phẩm dịch công ích trên cơ s giá ti đa do Bộ Tài chính thông báo, các văn bản theo quy định của pháp luật về giá, ngân sách đ làm cơ sở xác định việc hỗ trợ sn phẩm dịch vụ công ích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN, Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, QLG

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

Điều 17. Điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
...

6. Trường hợp danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này thực hiện phương thức đặt hàng, nhưng vẫn khuyến khích áp dụng hình thức đấu thầu.

Xem nội dung VB