Công văn 2560/TCHQ-KTSTQ áp dụng chế độ ưu tiên
Số hiệu: 2560/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thu
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/TCHQ-KTSTQ
V/v: áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.
(Địa chỉ: Xã Xuân Lập – Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 11/CSĐN ngày 3/5/2012 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc áp dụng thí điểm chế độ doanh nghiệp ưu tiên (sao gửi kèm công văn số 1255/TCHQ-KTSTQ). Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục xem xét, thẩm định sau khi sơ kết một năm thực hiện chế độ này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.