Công văn 2543/TCHQ-GSQL gia hạn thời gian đưa kho ngoại quan vào hoạt động
Số hiệu: 2543/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2543/TCHQ-GSQL
V/v: gia hạn thời gian đưa kho ngoại quan vào hoạt động

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 612/HQHT-NV ngày 28/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc gia hạn thời gian hoạt động kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty TNHH Nhân Hưng tại Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian đưa kho ngoại quan chuyên dùng chứa xăng dầu tại Khu kinh tế Vũng Áng – Kỳ Anh – Hà Tĩnh của Chi nhánh Công ty TNHH Nhân Hưng tại Hà Tĩnh đến hết 30/5/2012. Quá thời hạn này, nếu Chi nhánh Công ty không có hàng hóa gửi kho ngoại quan, thì Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.