Công văn 2510/TCHQ-GSQL về quản lý hàng cư dân biên giới xuất khẩu
Số hiệu: 2510/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng cư dân biên giới xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 557/HQLA-NV ngày 04/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong khi chờ ban hành Thông tư Liên tịch thay thế Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của Liên tịch Bộ Công Thương – Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan đồng ý đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 557/HQLA-NV dẫn trên, cụ thể là: thực hiện việc kê khai quản lý hàng cư dân biên giới xuất khẩu bằng bảng kê theo mẫu “Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới” ban hành kèm theo công văn số 1883/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính (không thực hiện nội dung điểm 1, phần ghi chú).

2. Việc hướng dẫn cư dân biên giới khai báo, mở sổ theo dõi và phúc tập lưu trữ Bảng kê hàng cư dân biên giới xuất khẩu thực hiện như đối với Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới hướng dẫn tại công văn số 1883/BTC-TCHQ và công văn số 1670/TCHQ-GSQL ngày 30/03/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp, đề xuất báo cáo Tổng cục để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh