Công văn 2496/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016
Số hiệu: 2496/BTP-PBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2496/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 

Sau 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:

1. Mục đích: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu: Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

3. Chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

4. Khẩu hiệu: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật; tham khảo một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/9/2016.

5. Nội dung: Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trọng tâm là:

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên;

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội;

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng; gắn với tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

6. Hình thức: Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật có hiệu quả như: Qua mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin; thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tổ chức các tọa đàm, hội thảo về xây dựng, thực thi pháp luật; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Tùy điều kiện thực tế của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, có thể sử dụng các hình thức khác như:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; vinh danh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành vào bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng tâm là Bộ luật dân sự, bắt đầu từ 01/10/2016 đến 30/11/2016.

- Gắn với triển khai tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

7. Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016.

8. Tổ chức thực hiện: Đề nghị bộ, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý và địa phương với nội dung, hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp kết quả gửi Bộ Tư pháp.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật trong các đơn vị, tổ chức trực thuộc; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Trân trọng đề nghị bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt nội dung hướng dẫn tại Công văn này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 02 tháng 12 năm 2016 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng, Ban Nội chính TW; Ban Tuyên giáo TW; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW;
- Ủy ban Pháp luật
của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.