Công văn 2474/BNN-TCCB thực hiện Hướng dẫn hình thức biểu dương, khen thưởng
Số hiệu: 2474/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2474/BNN-TCCB
V/v thực hiện Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Triển khai Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT (kèm theo), đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện theo Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012, Thông Tư 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy Bộ;

- Lưu: TCCB, TĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nam