Công văn 2470/TCHQ-GSQL thanh khoản đối với trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu quá hai năm để cung ứng cho hợp đồng gia công của doanh nghiệp chế xuất
Số hiệu: 2470/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2470/TCHQ-GSQL
V/v Thanh khoản đối với trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK quá hai năm để cung ứng cho hợp đồng gia công của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 604/HQDNa-TXNK ngày 26/04/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc khi thanh khoản tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (NSXXK) quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu đến ngày xuất khẩu sản phẩm gia công sử dụng để cung ứng cho hợp đồng gia công của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định “khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật”;

Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất phẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế;

Vì vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất sử dụng nguyên liệu, vật tư thuộc tờ khai NSXXK cung ứng cho hợp đồng gia công có thời gian nhập khẩu quá 02 năm kể từ khi đăng ký tờ khai nhập khẩu đến khi đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công, không đáp ứng điều kiện nêu tại tiết c2.2 điểm c2 khoản 2 Điều 12 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính, nếu qua kiểm tra Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xác định nguyên liệu, vật tư thuộc tờ khai này thực tế đã đưa vào cung ứng để sản xuất sản phẩm thuộc tờ khai xuất khẩu sản phẩm gia công doanh nghiệp dùng để thanh khoản thì tiến hành thanh khoản theo quy định. Chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cung ứng thực hiện theo chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hải quan tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh