Công văn 247/TTg-QHQT năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam”
Số hiệu: 247/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam”

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1285/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 3 năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam” (sau đây gọi là Dự án) do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ: (i) Căn cứ vào phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật; (ii) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả; trong quá trình thực hiện dự án trong thời gian gia hạn, cần tiếp thu, làm rõ ý kiến của các cơ quan liên quan nêu tại văn bản trên; (iii) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu báo cáo.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh,
PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các
Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).M.A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.