Công văn 2410/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng “ngô hạt"
Số hiệu: 2410/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/TCHQ-TXNK
V/v Hướng dẫn phân loại mặt hàng “ngô hạt”

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 794/HQQN-TXNK ngày 24/4/2012 của Cục Hải quan Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng ngô hạt. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “ngô dùng để rang nổ” (đây là một loại ngô có tên tiếng Anh là popcorn, đã hoặc chưa tẩm ướp, chưa qua chế biến) thuộc mã số 1005.90.10 “- - Loại dùng để rang nổ”. Ngô loại khác, chưa qua chế biến thuộc mã số 1005.90.90 “- - Loại khác”. Ngô đã rang nổ thuộc nhóm 19.04.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan như hợp đồng thương mại, phiếu đóng gói, hóa đơn thương mại… để phân loại mặt hàng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường