Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2402/SGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoài Nam
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2402/SGDĐT-KHTC
Về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức và các quận - huyện;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập;
- Hiệu trưởng các trường ngoài công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19; Công điện 848/CĐ-BGD ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp;

Căn cứ Công văn số 2558/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế thu và sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2964/UBND-VX ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương hỗ trợ và giãn thời gian thu học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo Công văn số 2275/SGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật các nội dung hướng dẫn công tác thu học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo của năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Đối với việc thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập: Đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí Học kỳ I năm học 2021-2022 cho đến khi có hướng dẫn thu học phí mới.

- Đối với việc thu học phí của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên:

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ học phí học kỳ I đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập và cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) bằng định mức học phí đang áp dụng theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với mức thu thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng

Cấp học

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhà trẻ

200.000

140.000

Mu giáo

160.000

100.000

Tiểu học

Không thu

Trung học cơ sở

100.000

85.000

Trung học phổ thông

120.000

100.000

Thời gian áp dụng năm học 2021 - 2022.

+ Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở Thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

+ Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua mức hỗ trợ học phí, Thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ học phí theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh mức học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đối với các trường có học sinh bậc tiểu học. Đảm bảo không để một học sinh nào nghỉ bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đây là lúc cần thiết cần có sự đồng hành, chia sẻ của các cơ sở giáo dục đối với các phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện Dịch bệnh Covid-19. Cần thiết huy động các nguồn lực dự phòng, tài trợ, vận động nếu có để hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh mà gia đình gặp khó khăn kinh tế để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học sinh trong năm học mới.

Nội dung hướng dẫn của công văn này thay thế điểm a Mục 2 của Công văn số 2275/SGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc “để báo cáo”;
- Sở Tài Chính, Sở LĐTBXH “để phối hợp”;
- Phòng GDĐT TP Thủ Đức và các quận-huyện “để thực hiện”;
- Lưu: VP, KHTC (H).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 148/2008/QĐ-UBND Ban hành: 04/07/2016 | Cập nhật: 15/09/2016