Công văn 2398/TCHQ-TXNK phân loại hồ sơ thanh khoản hoàn thuế, không thu thuế
Số hiệu: 2398/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2398/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hồ sơ thanh khoản hoàn thuế, không thu thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần thủy sản NTSF.
(Khu công nghiệp Thốt Nốt, Cần Thơ)

 

Trả lời công văn số 189/NTSF ngày 23/4/2012 của Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF về việc vướng mắc phân loại hồ sơ thanh khoản hoàn thuế, không thu thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì trường hợp: “Hàng hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế không thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định hoặc người nộp thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế” thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần thủy sản NTSF nộp hồ sơ thanh khoản hoàn thuế (không thu thuế) trong đó có phần hàng hóa đã có chứng từ thanh toán và phần hàng hóa chưa có chứng từ thanh toán thì thuộc trường hợp phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần thủy sản NTSF được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, CST(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.