Công văn 2395/TCGDNN-ĐTTX năm 2017 về rà soát đề xuất cơ sở đào tạo được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Số hiệu: 2395/TCGDNN-ĐTTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Người ký: Nguyễn Hồng Minh
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/TCGDNN-ĐTTX
V/v rà soát đề xuất cơ sở đào tạo được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó khoản 2, Điều 17 quy định các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất danh mục gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Đcó cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo quy định, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Rà soát, đánh giá tình hình đầu tư giai đoạn 2009-2015, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động của các cơ sở đào tạo theo 3 nhóm đối tượng sau đây:

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện đã được tổ chức lại theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ (sau đây viết chung là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập);

- Trường trung cấp thủ công mỹ nghệ; Trường trung cấp công lập ở huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;

- Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên.

(Chi tiết phụ lục số 01 kèm theo).

2. Đề xuất danh sách các cơ sở đào tạo theo 3 nhóm đối tượng nêu trên chưa được hỗ trợ trong giai đoạn 2009-2015 hoặc đã được hỗ trợ đủ mức trong giai đoạn 2009-2015 nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo cần được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên ttrên xuống dưới dựa trên những nguyên tắc sau:

Thứ nhất: Các cơ sở đào tạo có hiệu quả, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao;

Thứ hai: Các cơ sđào tạo cụm huyện, trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập;

Thứ ba: Cơ sở đào tạo nằm trên địa bàn đang thực hiện đô thị hóa; hoặc thuộc các huyện 30a, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, huyện miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số;

Thứ tư: Các cơ sở đào tạo khác.

(Chi tiết phụ lục số 02 kèm theo).

Báo cáo rà soát và đề xuất xin gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Đào tạo thường xuyên, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng Hà Nội, email Vudntx.tcdn@gmail.com) trước ngày 13/9/2017 để tổng hợp trình Bộ phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Website TCGDNN;
- Lưu: VT, ĐTTX.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh

 

Tỉnh/thành phố………………………

PHỤ LỤC SỐ 01

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2009-2015

(Ban hành kèm theo công văn số: 2395/TCGDNN-ĐTTX ngày 31 tháng 8 năm 2017)

TT

Tên cơ s

Kinh phí đầu tư (triệu đồng)

Kết quả tuyển sinh, đào tạo trong giai đon 2009-2015

Đánh giá về hiệu quả đầu tư và mức độ đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo

Tng số

Cơ sở vật chất

Thiết bị đào tạo

Khác

1

Cơ sở A..

 

 

 

 

 

 

 

Nghề ….

 

 

 

 

 

 

 

Nghề ….

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

2

Cơ SB..

 

 

 

 

 

 

 

Nghề ….

 

 

 

 

 

 

 

Nghề ….

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh/thành phố………………………

PHỤ LỤC SỐ 02

ĐỀ XUẤT CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 NỘI DUNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo công văn số: 2395/TCGDNN-ĐTTX ngày 31 tháng 8 năm 2017)

TT

Tên cơ sở

Kinh phí đầu tư (triệu đồng)

Kết quả tuyển sinh, đào tạo trong giai đoạn 2016- 2017

Lý do đầu tư

Tng s

Cơ sở vật chất

Thiết bị đào tạo

Phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động

Chưa được hỗ trợ trong giai đoạn 2009-2015

Đã được hỗ trợ đủ mức trong giai đoạn 2009-2015 nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo

Lý do khác

1

Cơ sở A..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở B..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 17. Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động
...
2. Nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg để tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong giai đoạn 2016-2020. Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất danh mục các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này chưa được hỗ trợ trong giai đoạn 2009-2015 hoặc đã được hỗ trợ đủ mức trong giai đoạn 2009-2015 nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo quy định. Việc hỗ trợ mua ô tô bán tải thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Các địa phương không sử dụng kinh phí sự nghiệp của Chương trình để đầu tư, xây dựng mới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Xem nội dung VB