Công văn 2392/TCHQ-TXNK khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu thuộc luồng xanh
Số hiệu: 2392/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/TCHQ-TXNK
V/v Khai bổ sung

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước.

Trả lời công văn số 387/HQBP-NV ngày 12/4/2012 của Cục Hải quan Bình Phước về việc khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu thuộc luồng xanh đã được thông quan doanh nghiệp mới tự phát hiện hàng không đúng số lượng so với hợp đồng mua bán của Công ty TNHH Tech Seal – DaiBinh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý thuế. Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với các nội dung có sai sót gây ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu tại điểm b Mục 1 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp Công ty TNHH Tech Seal – DaiBinh như báo cáo của Cục Hải quan Bình Phước nêu tại công văn số 387/HQBP-NV nêu trên, mở tờ khai nhập khẩu số 792/NK/XSXX/961A ngày 14/11/2011 hàng hóa thuộc luồng xanh đã được thông quan cùng ngày; sau khi kiểm tra phát hiện thiếu hàng so với hàng hóa đã khai báo, ngày 25/11/2011 Công ty có văn bản mời cơ quan hải quan chứng kiến việc kiểm hàng (cơ quan hải quan từ chối không tham dự do hàng hóa đã thông quan không chịu sự giám sát cho của cơ quan hải quan) thì không đủ cơ sở khẳng định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung, do vậy không đủ điều kiện để được khai bổ sung theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Phước được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.