Công văn 2391/TCHQ-KTSTQ kiểm tra việc áp dụng tỷ giá tính thuế
Số hiệu: 2391/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2391/TCHQ-KTSTQ
V/v kiểm tra việc áp dụng tỷ giá tính thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Để thống nhất trong xử lý vướng mắc về áp dụng tỷ giá tính thuế nêu tại công văn số 697/HQHCM-TXNK ngày 12/3/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính. Sau khi trao đổi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. Theo đó, để hướng dẫn các đơn vị hải quan, các doanh nghiệp tiện tra cứu thống nhất thì Nghị định 87/2010/NĐ-CP cũng nêu tỷ giá này được công bố trên báo Nhân dân hay trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong trường hợp báo Nhân dân chưa cập nhật và đăng đúng tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, dẫn đến sự chênh lệch giữa tỷ giá công bố trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với báo Nhân dân thì căn cứ xác định tỷ giá vẫn phải thực hiện theo công bố chính thức của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng tỷ giá công bố tại công văn số 1105/NHNN-QLNH ngày 11/02/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; số 590/TCHQ-TXNK ngày 11/02/2011 của Tổng cục Hải quan. Đối với việc công bố chưa chính xác tỷ giá của báo Nhân dân thì báo phải có trách nhiệm đính chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện và báo cáo kết quả qua Cục Kiểm tra sau thông quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế XNK; Vụ Pháp chế (TCHQ);
- Vụ Pháp chế; Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái