Công văn 2375/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định
Số hiệu: 2375/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/TCHQ-TXNK
V/v TNK tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 465/HQCT-NV ngày 06/04/2012 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầu tư đối với Công ty cho thuê tài chính của dự án “xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Cổ Chiên” do Công ty Cổ phần Thủy sản Cổ Chiên làm chủ đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 Chính phủ và Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 thì đối tượng được miễn thuế để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư là: Hàng hóa của dự án do chủ đầu tư dự án trực tiếp nhập khẩu; Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà được phép tiếp nhận hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì doanh nghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu; Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác trúng thầu nhập khẩu hàng hóa (giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu. Do đó, trường hợp nêu tại công văn số 465/HQCT-NV của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ không được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Lưu: VT, TXNK (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái