Công văn 2320/BNN-KHCN thẩm định Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
Số hiệu: 2320/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2320/BNN-KHCN
V/v thẩm định Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng
Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Thực hiện theo quy định và nhằm bảo đảm chất lượng cho việc ban hành các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, năm 2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Cục Bảo vệ thực vật xây dựng 21 dự thảo Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Quốc gia về lĩnh vực Bảo vệ thực vật (danh sách kèm theo).

Đến nay các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Quốc gia này đã được đơn vị hoàn chỉnh, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các cá nhân và cơ quan trong ngành và cũng đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp Bộ, lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật, thông qua.

Bộ Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và làm thủ tục ban hành kịp thời phục vụ sản xuất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

DANH MỤC

QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ LĨNH VỰC KIỂM DỊCH VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Kèm theo Công văn số 2320/BNN-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Quy trình giám định sâu cánh cứng hại khoai tây Leptinotarsa decemlineata là dịch hại kiểm dịch thực hiện của Việt Nam.

2. Quy trình giám định mọt đục hại lớn Prostephanus truncatus (Horn.) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

3. Quy trình đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đối với kẻ thù tự nhiên sử dụng trong phòng trừ sinh học nhập khẩu vào Việt Nam.

4. Quy trình phòng trừ bệnh thán thư (Collectotrichum sp.) hại ớt trên đồng ruộng.

5. Phương pháp phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật.

6. Quy trình thu thập và xử lý mẫu virus hại lúa.

7. Phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật.

8. Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây vải.

9. Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc điều hòa sinh trưởng đối với cây lúa.

10. Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Sương mai (Phytophthra infestan) hai cà chua của các thuốc trừ bệnh.

11. Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ cỏ trên đất không trồng trọt.

12. Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Thán thư (Collecotrichum sp.) hại vải của các thuốc trừ bệnh

II. Tiêu chuẩn quốc gia

13. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Abamectin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

14. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Paraquat - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

15. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Buprofezin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

16. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Zineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

17. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Propagite - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

18. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Propineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

19. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Pencycuron - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

20. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Tebuconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

21. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Diazinon - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.