Công văn 2302/TCHQ-TXNK vướng mắc chính sách thuế
Số hiệu: 2302/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2302/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 783/HQHCM-TXNK ngày 16/3/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã được hướng dẫn tại công văn số 17428/BTC-TCHQ ngày 22/12/2011 và công văn số 420/TCHQ-TXNK ngày 6/2/202. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn