Công văn 2287/TCHQ-TXNK xác định mã số mặt hàng "tro bay"
Số hiệu: 2287/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã số mặt hàng "tro bay"

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Phụ gia bê tông Phả Lại.
(Phường Phả Lại - Thị xã Chí Linh - Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 38/CV-PHALAMI-KD ngày 27/4/2012 của Công ty cổ phần Phụ gia bê tông Phả Lại về việc xác định mã số mặt hàng "tro bay", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì mặt hàng "Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị" thuộc nhóm 26.21. Trong đó, "xỉ than" có thuế suất thuế xuất khẩu 7% "loại khác" có thuế suất thuế xuất khẩu 0%.

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế phải căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và các tài liệu hồ sơ có liên quan. Do không có đủ các thông tin cần thiết để xác định mã số cụ thể, đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế dự định xuất khẩu để xác định mã số, thuế suất của hàng hóa theo Biểu thuế xuất khẩu hiện hành. Công ty có thể tham khảo văn bản tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Phụ gia bê tông Phả Lại biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang