Công văn 2276/TCHQ-GSQL thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất
Số hiệu: 2276/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2276/TCHQ-GSQL
V/v Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công thương (Vụ XNK).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc về việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ như sau:

Một doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ tiến hành mua hàng của một DNCX khác để bán cho một doanh nghiệp có quyền phân phối tại nội địa.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì: “Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP nêu trên thì: “Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu”.

Như vậy, việc một DNCX mua hàng của một DNCX khác không phải là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu; theo đó, việc mua bán trên không phải là nhập khẩu hàng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trong khi đó, tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định: “Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam”.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công thương cho biết ý kiến:

DNCX được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ có được mua hàng của DNCX khác để bán cho một doanh nghiệp có quyền phân phối nội địa hay không?

Đề nghị Bộ Công thương trả lời sớm để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh