Công văn 2258/TCHQ-TXNK gia hạn nộp thuế, không tính phạt chậm nộp thuế, giải tỏa cưỡng chế
Số hiệu: 2258/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế, không tính phạt chậm nộp thuế, giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Thanh.
(Tầng 3 Nhà văn hóa Bắc Nghĩa Tân, ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/2012/TT-TCHQ ngày 26/4/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Thanh về việc xin gia hạn nộp thuế, không tính phạt chậm nộp và xin được tiếp tục xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2116/TCHQ-TXNK ngày 02/5/2012 trả lời công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Thanh thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Thanh được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.