Công văn 2242/TCHQ-GSQL về quản lý hoạt động kho ngoại quan
Số hiệu: 2242/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc về quản lý hoạt động kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình hoạt động kho ngoại quan và báo cáo tại công văn số 715/HQQN-GSQL ngày 15/4/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý hải quan đối với hoạt động kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về đánh giá hiệu quả hoạt động của kho ngoại quan:

a) Tổng cục ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc cần có tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của kho ngoại quan để xem xét tạm dừng hoạt động đối với các kho ngoại quan hoạt động kém hiệu quả, đảm bảo công tác quản lý hải quan, Tổng cục sẽ nghiên cứu và báo cáo Bộ Tài chính về vấn đề này.

b) Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thì năm 2011 và Quý 1/2012, riêng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã làm thủ tục hải quan cho 4.898 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan, với tổng trị giá trên 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, nội dung báo cáo chưa thể hiện rõ đặc thù, tính chất hàng hóa gửi kho ngoại quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Do vậy, để có cơ sở đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh kho ngoại quan, có cơ sở ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với những kho ngoại quan hoạt động kém hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác quản lý hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo hoạt động kho ngoại quan, cần có sự phân tích rõ, sâu về đặc thù hàng hóa gửi kho ngoại quan, đánh giá mức độ, khả năng rủi ro trong quản lý hải quan và đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn.

2/ Về thẩm quyền gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan:

Trường hợp do khó khăn về địa hình, địa lý, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có thể ủy quyền cho Chi cục trưởng hải quan cửa khẩu gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Việc ủy quyền thực hiện theo điểm 9 Điều 1 Quyết định số 398/QĐ-TCHQ ngày 16/3/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Quy chế công tác văn thư ngành hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3/ Về thời hạn lưu tại cửa khẩu đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ điểm 3 công văn số 2039/TCHQ-GSQL ngày 25/4/2012 về việc hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu gửi kho ngoại quan và điểm 2 công văn số 2097/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2012 hướng dẫn xử lý các lô hàng đã làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan, nhưng chưa thực xuất khẩu của Tổng cục Hải quan để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh