Công văn 2225/TCHQ-TXNK thu thuế mặt hàng Panel polyurethane
Số hiệu: 2225/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/TCHQ-TXNK
V/v thu thuế mặt hàng Panel polyurethane

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 275/HQĐT-NV ngày 15/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng Panel polyurethane do Công ty cổ phần thương mại thủy sản Á Châu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Phụ lục 7 Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương thì: “...Trong mọi trường hợp, cơ quan Hải quan của nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận C/O mẫu D nói trên với điều kiện hàng hóa được nhập khẩu trước khi hết thời hạn hiệu lực của C/O mẫu D đó”.

Căn cứ giải trình của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 275/HQĐT-NV ngày 15/3/2012 nêu trên thì: Trường hợp Công ty cổ phần thương mại thủy sản Á Châu nhập khẩu lô hàng Panel polyurethane tại thời điểm đăng ký các tờ khai nhập khẩu do đã được giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư nên không xem xét đến yếu tố c/o form D trong bộ hồ sơ nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, căn cứ hồ sơ, tài liệu có liên quan do doanh nghiệp cung cấp tại thời điểm nhập khẩu, quy định tại khoản 3 Điều 13 Phụ lục 7 Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương nêu trên, các trường hợp tương tự Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại các công văn số 3767/TCHQ-TXNK ngày 04/8/2011 hướng dẫn Công ty TNHH CBTS Minh Phú-Hậu Giang; công văn số 1095/TCHQ-TTr ngày 07/3/2012 hướng dẫn Công ty TNHH CNTS Miền Nam và hồ sơ lô hàng nhập khẩu để xem xét, xử lý vướng mắc trong việc cung cấp c/o mẫu D đối với lô hàng Panel polyurethane do Công ty cổ phần thương mại thủy sản Á Châu nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường