Công văn 2163/BGTVT-KHĐT về phân khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 2163/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Anh Dũng
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/BGTVT-KHĐT
V/v phân khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 2);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT số 1998/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2019 về việc giao nhiệm vụ cho Ban QLDA 2 tổ chức lập BCNCTKT Dự án xây dựng đường cao tốc các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; số 420/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban QLDA 2 chuẩn bị BCNCTKT Dự án xây dựng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư bước lập BCNCTKT các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

Xét đề nghị của Ban QLDA 2 tại các văn bản số 428/BQLDA2-KHTH ngày 04/3/2022 và số 429/BQLDA2-KHTH ngày 04/3/2022 về phân khai kế hoạch giải ngân vốn NSNN năm 2022 cho Dự án xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn NSNN năm 2022 và tiến độ thực hiện dự án, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước phân bổ kế hoạch chi tiết vốn NSNN năm 2022 của dự án nêu trên như biểu chi tiết kèm văn bản này.

Kính đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước quan tâm, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính;
- Sở GD KBNN;
- Ban QLDA 2;
- Lưu VT, KHĐT (3) HIEUPT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Anh Dũng

 

PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN QUẢNG NGÃI - HOÀI NHƠN THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo văn bản số 2163 /BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Bộ GTVT)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên dự án, tiểu dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Mã số dự án

Địa điểm mở tài khoản của dự án

Mã ngành kinh tế

Năng lực thiết kế

Thời gian KC - HT

QĐ phê duyệt dự toán của dự án bước CBĐT (điều chỉnh nếu có)

Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết KH năm trước

Kế hoạch vốn NSNN năm 2022

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm

Dự toán

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó: phần vốn NSNN hoặc TPCP

Thu hồi vốn đã ứng trước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

Nguồn vốn NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Dự án đường bộ cao tốc phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

44/2022/QH15 11/01/2022

20.898.000

20.898.000

1.273

40.915

 

 

1

Chi phí Tư vấn lập Dự án đầu tư

Ban QLDA2

Quảng Ngãi; Bình Định

7828340

Sở giao dịch KBNN (0003)

292

Đường cao tốc

2022-

2025

83/QĐ-BQLDA2 15/02/2022;

92/QĐ-BQLDA2 17/02/2022;

70/QĐ-BQLDA2 11/02/2022;

85/QĐ-BQLDA2 15/02/2022;

72/QĐ-BQLDA2 11/02/2022

90.742

90.742

-

36.538

 

Lập BCNCKT

2

Chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (bao gồm cả tổng hợp lập BCNCTKT dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và chi phí thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước)

Ban QLDA2

Quảng

Ngãi;

Bình Định

7828340

Sở giao dịch KBNN (0003)

292

Đường cao tốc

2021 - 2025

1998/QĐ-BGTVT 21/10/2019;

420/QĐ-BGTVT 18/3/2021;

113/QĐ-BQLDA2 31/7/2020;

66/QĐ-BQLDA2 14/4/2021;

115/QĐ-BQLDA2 24/02/2022

6.163

6.163

1.273

4.377

 

TV lập BCNCTKT Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Tổng hợp lập BCNCTKT dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và chi phí thẩm định Hội đồng thẩm định nhà nước

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.