Công văn 2155/BNN-VP điều chỉnh Chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 2155/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/BNN-VP
V/v điều chỉnh các Chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Thanh tra Bộ.

 

Ngày 2/5/2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 578/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý điều chỉnh Chương trình công tác 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Đưa các đề án sau ra khỏi Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đề án phát triển đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng liên quan đến các dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

2. Điều chỉnh thời gian, bổ sung xây dựng đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2012:

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (bổ sung).

- Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (điều chỉnh thời gian trình).

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Văn phòng Bộ (CVP, PTH);
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.