Công văn 2127/BTC-QLCS năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP
Số hiệu: 2127/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2127/BTC-QLCS
V/v Tiêu chun, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại điểm a mục 2 Công văn số 663/VPCP-KTTH của ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Công văn này Văn phòng Chính phủ có gửi đến các Bộ, ngành, địa phương); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ nhu cầu và thực tế thực hiện rà soát việc trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù; trường hợp cần thiết phái trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) có văn bản (kèm hồ sơ liên quan) về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Đồng thời, gửi Bộ Tài chính 01 bộ h sơ đthẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại điểm a mục 2 Công văn số 663/VPCP-KTTH của ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Khái (đ
b/c);
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (
để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TC các t
nh (TP) trực thuộc TW;
- Vụ: PC, HCSN, NSNN;
- Lưu: VT, QLCS
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13689/BTC-QLCS ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:
...

2. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP theo điểm 1 nêu trên:

a) Trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) gửi hồ sơ đề nghị về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về Bộ Tài chính để thẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại các văn bản số 11614/VPCP- KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2019 và số 10055/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể điểm này.

Xem nội dung VB
Điều 17. Xe ô tô chuyên dùng
...

7. Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù.

Xem nội dung VB
Điều 17. Xe ô tô chuyên dùng
...

7. Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù.

Xem nội dung VB
Điều 18. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
...

3. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định này, trường hợp cần thiết phải trang bị, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa trước khi quyết định áp dụng.

Xem nội dung VB
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13689/BTC-QLCS ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:
...

2. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP theo điểm 1 nêu trên:

a) Trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) gửi hồ sơ đề nghị về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về Bộ Tài chính để thẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại các văn bản số 11614/VPCP- KTTH ngày 20 tháng 12 năm 2019 và số 10055/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể điểm này.

Xem nội dung VB