Công văn 2085/BGTVT-TTr năm 2022 yêu cầu các đơn vị thành lập Tổ kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra, rà soát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 2085/BGTVT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/BGTVT-TTr
V/v yêu cầu các đơn vị thành lập Tổ kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra, rà soát việc việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;
- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.
(Danh sách các đơn vị theo Phụ lục gửi kèm)

Triển khai các văn bản: Văn bản số 68/HD-TTCP ngày 14/01/2022, Văn bản số 71/TTCP-KHTH ngày 14/01/2022, Văn bản số 225/TTCP.VIII ngày 18/02/2022, Văn bản số 287/TTCP-Vụ III ngày 02/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra, rà soát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ và Nhà nước về kết quả tự kiểm tra, rà soát của đơn vị mình, cụ thể như sau:

a) Phạm vi tự kiểm tra, rà soát

Phạm vi tự kiểm tra, rà soát là việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

b) Nội dung tự kiểm tra, rà soát

- Việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (nếu có).

- Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

- Việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật trong việc xây dựng danh mục, định mức mua sắm, đơn giá, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thẩm định, phê duyệt danh mục, định mức, thẩm định giá, lựa chọn nhà thầu của cơ quan có thẩm quyền; việc thực hiện quy trình đấu thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán... về mua sắm mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống Covid-19.

- Việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (nguồn ngân sách, nguồn huy động và các nguồn khác).

- Tình hình sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc: về nội dung này, kiểm tra: (1) hạn dùng, tồn kho, số phải thanh lý; (2) tính toán nhập, xuất, tồn trong năm đối với từng loại hoặc nhóm hóa chất cùng tính năng sử dụng; (3) Quy chế sử dụng, định mức sử dụng; (4) phần mềm sử dụng trong máy; (5) sổ sách ghi chép, chứng từ, kế toán tại phòng khoa sử dụng...

- Tình hình thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra; Kiểm toán Nhà nước và cơ quan điều tra (nếu có).

- Ngoài ra, các đơn vị căn cứ nội dung hướng dẫn của Văn bản số 68/HD-TTCP ngày 14/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc Hướng dẫn thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 để tự kiểm tra, rà soát đảm bảo đủ nội dung, đúng quy định.

* Về xử lý một số nội dung cụ thể trong quá trình tự kiểm tra, rà soát:

- Đối với các gói thầu mua sắm liên quan đến Công ty Việt Á:

+ Trường hợp các gói thầu mà Cơ quan Công an đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu hoặc đã thu thập hồ sơ gói thầu phục vụ công tác điều tra thì đơn vị không tiến hành tự kiểm tra, rà soát. Tuy nhiên, đơn vị cần tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin để Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo kết quả chung cho Thanh tra Chính phủ.

+ Trường hợp các gói thầu mà Cơ quan Công an chưa có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, chưa thu thập hồ sơ để phục vụ công tác điều tra thì các đơn vị vẫn tiến hành tự kiểm tra, rà soát.

- Về xử lý chồng chéo với Kiểm toán Nhà nước:

Năm 2022, Kiểm toán Nhà nước tiến hành “kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid - 19”. Căn cứ vào Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, để chủ động xử lý chồng chéo trong hoạt động, Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến trao đổi và thống nhất với Kiểm toán Nhà nước (Văn bản số 2292/TTCP-KHTH ngày 27/12/2021), theo đó: Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện "thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch Covid - 19”. Kiểm toán Nhà nước không kiểm toán nội dung “chi mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện phòng, chống dịch”. Do đó, các đơn vị vẫn thực hiện tự kiểm tra, rà soát theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

c) Thời kỳ tự kiểm tra, rà soát

Thời kỳ tự kiểm tra, rà soát từ ngày 01/01/2020 đến tháng 31/12/2021, nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Tổ kiểm tra có thể kiểm tra để làm rõ.

d) Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải ký ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị với các nội dung sau:

- Khái quát chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Khái quát việc tự kiểm tra, rà soát nội dung nêu trên của đơn vị.

- Kết quả tự kiểm tra, rà soát nội dung nêu trên của đơn vị (theo nội dung tại điểm b mục 1 nêu trên).

- Kết luận về các nội dung tự kiểm tra, rà soát:

+ Đánh giá những ưu điểm và việc đã làm được.

+ Đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

+ Đánh giá, khẳng định việc chấp hành đúng (hay không đúng) các quy định pháp luật trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị.

- Kiến nghị các biện pháp xử lý (nếu có):

+ Về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật.

+ Về xử lý về tài chính, kinh tế.

+ Về xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có).

+ Về chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, Báo cáo tự kiểm tra nêu trên của đơn vị về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 12/3/2022, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử: tuanda@mt.gov.vn để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

- Yêu cầu Cục Y tế Giao thông vận tải có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục báo cáo theo tiến độ yêu cầu (danh sách các đơn vị tại mục I Phụ lục gửi kèm).

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng báo cáo trước Bộ trưởng Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ.

- Giao Thanh tra Bộ chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo này; tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu (bao gồm cả kết quả Thanh tra Bộ thực hiện việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đơn vị thuộc Bộ theo quy định).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH LẬP TỔ TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT VIỆC MUA SẮM THIẾT BỊ, VẬT TƯ, KÍT XÉT NGHIỆM… PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

STT

Đơn vị

Ghi chú

I

Cục Y tế GTVT

 

1

Các đơn vị thuộc Cục Y tế

 

1.1

Cục Y tế GTVT

 

1.2

Bệnh viện GTVT Đà Nẵng

 

1.3

Bệnh viện GTVT Hải Phòng

 

1.4

Bệnh viện GTVT Nha Trang

 

1.5

Trung tâm Y tế Đường bộ 2

 

1.6

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường GTVT

 

1.7

Bệnh viện GTVT Yên Bái

 

2

Các đơn vị đã bàn giao cho địa phương, UBQLVNN tại DN

 

2.1

Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT

 

2.2

Bệnh viện GTVT Huế

 

2.3

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

 

2.4

Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang

 

2.5

Phòng khám đa khoa GTVT Thanh Hoá

 

II

Các đơn vị khác

 

1

Tổng cục ĐBVN

 

2

Cục Đăng kiểm VN

 

3

Cục ĐTNĐ VN

 

4

Cục HKVN

 

-

Cảng vụ HK MB

 

-

Cảng vụ HK MT

 

-

Trung tâm Y tế Hàng không

 

5

Tổng công ty Bảo đảm ATHH MB

 

6

Tổng công ty Bảo đảm ATHH MN

 

-

Văn phòng Tổng công ty

 

-

Công ty ĐBATHH Nam Trung Bộ

 

-

Công ty ĐBATHH Đông Nam Bộ

 

-

Công ty ĐBATHH Tây Nam Bộ

 

-

Công ty ĐBATHH Biển Đông và Hải Đảo

 

-

Xí nghiệp Khảo sát HH Việt Nam

 

-

Công ty Thi công cơ giới HHMN

 

7

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

 

8

Trường ĐH CN GTVT

 

9

Trường ĐH HHVN

 

10

Trường ĐH GTVT TP HCM

 

11

Trường HVHK

 

12

Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

 

13

Trường CĐ GTVT TW III

 

14

Trường CĐ GTVT TW V

 

15

Trường CĐ GTVT TW VI

 

16

Ban QLDA đường HCM

 

17

Ban QLDA Mỹ Thuận

 

18

Ban QLDA Thăng Long

 

19

Ban Quản lý dự án Đường sắt

 

20

Ban QLDA 6

 

21

Ban QLDA 7