Công văn 2036/TCGDNN-ĐTCQ năm 2021 về tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Số hiệu: 2036/TCGDNN-ĐTCQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Người ký: Phạm Vũ Quốc Bình
Ngày ban hành: 16/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/TCGDNN-ĐTCQ
V/v tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp theo các văn bản hướng dẫn trước đây về tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá trong đào tạo trực tuyến, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, đduy trì hoạt động đào tạo của các nhà trường, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đối với các chương trình tổ chức đào tạo theo niên chế cho các khóa học đến thời điểm kết thúc như sau:

1. Việc thi tốt nghiệp đối với các chương trình đào tạo theo niên chế đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Hình thức thi có thể tổ chức thi trực tiếp hoặc trực tuyến.

2. Thi trực tuyến được áp dụng đối với nội dung thi hoàn toàn lý thuyết như môn thi Chính trị, môn thi Lý thuyết tổng hợp nghề. Môn thực hành nghề có thể tổ chức thi theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Việc thi tốt nghiệp môn Thực hành nghề bằng hình thức trực tuyến được áp dụng đối với những ngành, nghề thuộc các lĩnh vực Nghệ thuật, Nhân văn, Báo chí thông tin, Kinh doanh, quản lý, Pháp luật, Dịch vụ xã hội hoặc những ngành nghề trong các lĩnh vực khác khi đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Ngành nghề thi tốt nghiệp không có yêu cầu bắt buộc về thiết bị, nguyên vật liệu thực hành hoặc những ngành, nghề mà thiết bị, nguyên vật liệu thực hành có thể thay thế nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của đề thi và quá trình tổ chức thi; những ngành, nghề có các phần mềm thi, đánh giá chuyên biệt.

b) Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin (mạng máy tính, các thiết bị đầu cuối,...), thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ quá trình thi;

3. Hiệu trưởng nhà trường thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tổ chức hoạt động thi theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH , quy định cụ thể về hình thức và quy trình tổ chức thi trực tuyến bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của người học, chống được gian lận trong quá trình thi. Diễn biến của buổi thi trực tuyến phải được ghi hình, ghi âm và xuất in kết quả bài thi để lưu trữ theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn về công tác tổ chức thi tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ ĐTCQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Quốc Bình