Công văn 2027/BXD-VLXD năm 2017 về xuất khẩu khoáng sản đá hoa dạng khối do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 2027/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2027/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu khoáng sản đá hoa dạng khối

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp

Bộ xây dựng nhận được công văn số 28/BC-HDN ngày 28/7/2017 của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An về việc cho phép xuất khẩu đá hoa dạng khối. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 2 và Phụ lục 2 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì đá khối thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu.

Căn cứ vào đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2444/BXD-VLXD ngày 02/11/2016 về việc tháo g khó khăn trong quy định xuất khẩu đá hoa dạng khối và ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản s 343/TTg-CN ngày 08/3/2017 đồng ý về nguyên tắc việc xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối.

Theo nội dung văn bản 343/TTg-CN nêu trên, thì các doanh nghiệp được phép xuất khẩu đá hoa trng (đá hoa) dạng khi đến thời điểm ban hành, sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- S
XD tỉnh Nghệ An;
- Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
5. Đá khối là loại đá tự nhiên chưa được gia công thành sản phẩm cuối cùng có thể tích từ 0,5 m3 trở lên.
...
PHỤ LỤC 2: DANH MỤC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU

(Bảng biểu xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB