Công văn 20/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D
Số hiệu: 20/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến kiến nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 3328/HQHCM-GSQL và kiến nghị của Công ty TNHH P&G Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xử lý C/O được cấp không đúng theo quy định:

- Trường hợp C/O mẫu D không được cấp đúng theo quy định: yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O và xử lý theo quy định.

- Theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA thì “Tổ chức cấp C/O lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và các chứng từ liên quan tới việc cấp đó trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày cấp”. Theo đó, việc xử lý đối với các C/O bị lỗi nhưng đã hết thời hạn lưu trữ hồ sơ sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O liên quan quyết định.

- Cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O bị cấp lỗi được xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 3, công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013.

2. Thống kê chi tiết các trường hợp C/O gặp vướng mắc:

Ngày 19/6/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 805/GSQL-TH đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thống kê các trường hợp C/O gặp vướng mắc của Công ty TNHH P&G Việt Nam theo phụ lục 1 gửi kèm công văn số 1343/HQHCM-GSQL ngày 25/4/2014. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể này. Để có đủ cơ sở tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D liên quan, yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khẩn trương gửi bảng thống kê về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Căn cứ công văn số 137/BCT-XNK ngày 7/1/2013 và công văn số 12692/BCT-XNK ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương về một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định các FTAs, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

...

3. Xử lý đối với các C/O bị cấp lỗi: Chấp nhận việc cấp thay thế, sửa chữa C/O cấp lỗi trước đó theo một trong các hình thức sau:

- Sửa lỗi trực tiếp trên C/O trả lại người xuất khẩu để chuyển cho người nhập khẩu nộp lại cho cơ quan hải quan.

- Có văn bản, thư điện tử trao đổi qua cán bộ đầu mối xuất xứ trong các Hiệp định FTAs: giải thích lý do, xác nhận C/O hợp lệ và đề nghị cơ quan hải quan chấp nhận cho hưởng ưu đãi.

- Cấp lại C/O mới thay thế cho C/O có lỗi đã bị từ chối.

Đối với các trường hợp cấp C/O mới nhưng thủ tục kiểm tra xuất xứ (OCP) liên quan không có quy định về việc cấp lại, cấp thay thế: cơ quan có thẩm quyền cấp C/O phải có thư xác nhận/ thông báo việc cấp thay thế. Riêng đối với C/O mẫu AK do Hàn Quốc cấp điện tử, cơ quan hải quan chấp nhận C/O có thể hiện nội dung thông báo cấp thay thế trên C/O mà không cần có thư xác nhận.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.