Công văn 1997/BTC-ĐT về phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2022, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 1997/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/BTC-ĐT
V/v phân b kế hoạch đầu tư năm 2022, tnh Lạng Sơn

Hà Ni, ngày 02 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Tài chính nhận được Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán nn sách nhà nước năm 2022 và Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2022. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

I. Về căn cứ pháp lý:

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vn đầu tư công, quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tng hợp tình hình phân b chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho từng nhiệm vụ, dự án gửi Bộ Tài chính để quản lý, tng hợp, báo cáo, có ý kiến bằng văn bản trong trường hợp phân bổ chưa đúng quy định, chưa đđiều kiện giải ngân.

- Tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, quy định: Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra việc phân b và thanh toán kế hoạch vn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định.

II. Về nội dung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của thành phố Lạng Sơn:

1. Về thời gian phân b: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về vic phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2022, đảm bảo thời gian quy định tại điểm a, Khoản 5 Điều 3 Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về phân bổ vốn của địa phương:

- Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn được giao theo Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 2.498.375 triệu đồng

- Theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 và Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phân b chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 với tng s vốn là 2.139.992 triệu đồng, trong đó:

+ Đối với số vốn ngân sách trung ương: Tnh đã phân bổ 872.192 triệu đồng (bằng 70,87% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao), số vốn Tỉnh phân b chi tiết cho các dự án đã đảm bảo các danh mục dự án được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ), đảm bảo nguyên tc thứ tự ưu tiên bố trí kế hoạch vốn năm 2022 đã được quy định tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với vốn ngân sách địa phương: Tỉnh Lạng Sơn phân b chi tiết cho các dự án và cho cấp huyện là 1.267.800 triệu đồng (bng 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao). Tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch đầu tư vn ngân sách địa phương được giao, báo cáo Hội đồng nn dân cùng cp phân b và giao kế hoạch đầu tư vn ngân sách địa phương năm 2022 theo thứ tự ưu tiên đã được quy định tại quyết định. Do đó, đề nghị việc phân b vn ngân sách địa phương (bao gồm: vn b trí cho các dự án cấp tỉnh quản lý và vốn phân b cho cấp huyện quản lý) đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công (thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm, dự án nhóm C không quá 03) và phải đảm bảo theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Một số nội dung cụ thể:

Đối với số vốn ngân sách trung ương năm 2022 còn lại chưa phân b 473.000 triệu đồng (vốn trong nước): Đề nghị Tỉnh khn trương phân bổ cho các dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn, dự án khởi công mới đã đthủ tục hồ sơ, được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (không đ vốn chờ phân b cho các dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn).

Đối với vốn nước ngoài: Theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, vốn địa phương cân đối nguồn vay lại chưa phân bổ hết theo Quyết định số 2275/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ Tài chính là 703 triệu đồng.

Tỷ lệ cấp phát/cho vay lại các dự án của tnh như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tnh Lạng Sơn

Tỷ lệ CP/CVL đã được phê duyệt

1

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (vay WB)

70/30

2

Dự án Sửa cha và nâng cao an toàn đập (vay WB)

93/7

3

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thi TP Lạng Sơn

100/0

4

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra (vay WB)

Cấp phát, cho vay lại theo hạng mục

5

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án Lạng Sơn (vay ADB)

90/10

Đề nghị Tỉnh khẩn trương phân bổ trong phạm vi các nguồn được Trung ương giao; đảm bảo tỷ lệ cấp phát/cho vay lại đã được phê duyệt của các dự án nêu trên và đảm bảo tổng kế hoạch vốn vay lại được giao không vượt tổng s vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại của tỉnh năm 2022.

4. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn theo quy định đối với các dự án đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về việc giao vốn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2022 chưa đủ theo quy định (bao gồm cả nguồn bội chi ngân sách địa phương) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu các dự án, mức vốn bố trí cho từng dự án.

Bộ Tài chính có ý kiến đỦy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH và ĐT;
- Vụ NSNN;
- Cục QLN và TCĐN;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, ĐT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

Điều 8. Kiểm tra phân bổ vốn hàng năm

1. Nội dung phân bổ:

Sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch (bao gồm kế hoạch giao đầu năm, bổ sung hoặc điều chỉnh trong năm ngân sách), các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc đơn vị dự toán cấp I ở địa phương (trường hợp được cấp trên phân cấp thực hiện phân bổ) triển khai các nội dung sau:

a) Thực hiện phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho từng nhiệm vụ, dự án theo các tiêu chí tại Mẫu số 01/PB, điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn kế hoạch (nếu có) theo các tiêu chí tại Mẫu số 02/PB kèm theo Nghị định này gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện việc quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật hiện hành, đồng gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán cùng cấp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp tình hình phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho từng nhiệm vụ, dự án gửi Bộ Tài chính để quản lý, tổng hợp, báo cáo, có ý kiến bằng văn bản trong trường hợp phân bổ chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện giải ngân.

Xem nội dung VB
Điều 3. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022:
...

5. Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trước ngày 31 tháng 12 năm 2021; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch trước ngày 10 tháng 01 năm 2022 theo quy định. Toàn bộ phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 phải được báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng quy định tại Điều 97 Luật Đầu tư công và Điều 51 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem nội dung VB