Công văn 1977/BKHĐT-KTĐPLT năm 2022 về đề xuất giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án giao thông đường bộ theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 1977/BKHĐT-KTĐPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Duy Đông
Ngày ban hành: 28/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1977/BKHĐT-KTĐPLT
V/v đề xuất giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án giao thông đường bộ theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh và Hà Tĩnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được các văn bản đề nghị là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội dự kiến bố trí cho địa phương tại Báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02 tháng 01 năm 2022:

- Văn bản số 212/UBND-KT ngày 25/2/2022 và số 342/UBND-KTN ngày 7/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị giao là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, Lạng Sơn;

- Văn bản số 71/BC-UBND ngày 18/3/2022, số 74/BC-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định đề nghị giao là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng;

- Văn bản số 95/UBND-KTTH ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết ni thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4;

- Văn bản số 28/BC-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Hà Nam đề nghị là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL21A, QL21B, đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối 2 di tích quốc gia đặc biệt là Đn Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa Đn Trần (tỉnh Nam Định);

- Văn bản số 685/UBND-TH1 ngày 14/2/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị là cơ quan chủ qun thực hiện Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh.

Để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh và Hà Tĩnh: Tự đánh giá năng lực, kinh nghiệm và có văn bản cam kết đảm bảo đủ năng lực để thực hiện Dự án như đề nghị của Ủy ban. Trường hợp chưa đủ năng lực, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu, chất lượng, hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2025 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30/3/2022.

2. Bộ Giao thông vận tải: có ý kiến cụ thể về phương án giao địa phương là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đoạn tuyến thuộc Quốc lộ, Cao tốc theo đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Nam Định tại các văn bản nêu trên. Trường hợp không đồng ý hoặc có ý kiến khác, đề nghị Bộ Giao thông vận tải nêu rõ lí do và các giải pháp để thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/9/2022.

Sau thời hạn nêu trên, nếu các cơ quan không có văn bản trả lời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề nghị Quý Cơ quan chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, THKT
QD, KCHTĐT;
- Lưu: VT, Vụ KTĐPLT. CAT
(4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Duy Đông

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.