Công văn 1944/QLD-PCTTr năm 2022 về tăng cường kiểm tra, xác minh việc không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn đối với thuốc điều trị COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
Số hiệu: 1944/QLD-PCTTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/QLD-PCTTr
V/v tăng cường kiểm tra, xác minh việc không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn đối với thuốc điều trị COVID-19

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/3/2022, trên trang báo điện tử VTC news tại địa chỉ: https://vtc.vn/long-chau-pharmacity-lo-quy-dinh-ban-thuoc-tri-covid-19-khong-can-don-bac-si-ar666857.html có bài viết với nhan đề: “Nhiều nhà thuốc lờ quy định, bán thuốc trị COVID-19 không cần đơn bác sĩ” của tác giả Thy Huệ phản ánh việc một số nhà thuốc thuộc hệ thống Long Châu và Pharmacity tại Thành phố Hồ Chí Minh không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn khi bán thuốc Molnupiravir. Thuốc Molnupiravir được cấp phép có điều kiện, là thuốc kê đơn, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Việc sử dụng thuốc Molnupiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của thầy thuốc. Việc mua, bán sử dụng Molnupiravir không đúng quy định về kê đơn thuốc là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm Luật dược 2016 và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật kê đơn, bán thuốc theo đơn trong lưu hành thuốc điều trị COVID-19, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung tại Công văn số 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 và Công điện số 365/CĐ-BYT ngày 17/3/2022 của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở khẩn trương kiểm tra việc phân phối, cấp phát thuốc Molnupiravir tại hệ thống các nhà thuốc trên địa bàn thành phố. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có), đề nghị Sở Y tế thông tin cho báo chí theo thẩm quyền và báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/3/2022 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, PCTTr.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường