Công văn 1944/BGTVT-CQLXD năm 2022 về thỏa thuận hướng tuyến và công trình phục vụ dân sinh của Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 1944/BGTVT-CQLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/BGTVT-CQLXD
V/v thỏa thuận hướng tuyến và công trình phục vụ dân sinh của Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Dự án) được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và triển khai theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Bình Định trong thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Ban QLDA 2, Tư vấn thiết kế trong công tác thỏa thuận để phục vụ thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban QLDA 2 (tại Văn bản số 393/BQLDA2-PID6 ngày 28/02/2022), quá trình thỏa thuận còn một số nội dung địa phương đề xuất với quy mô công trình phục vụ dân sinh chưa phù hợp với chủ trương chung của Bộ GTVT (như đề xuất bổ sung 02 cầu vượt tại Km85+900 và Km86+600 kết nối với đường quy hoạch; bổ sung 11 hầm chui dân sinh trong khi đã có thiết kế đường gom để kết nối với các vị trí hầm chui lân cận; tĩnh không 11 hầm chui dân sinh là 4,5m chưa phù hợp với nhu cầu thực tế, tuyến phải đắp cao), có thể gây lãng phí, làm tăng chi phí xây dựng so với giai đoạn báo cáo tiền khả thi dẫn đến vượt tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Để đảm bảo tính thống nhất trên toàn bộ các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và tiến độ thực hiện theo yêu cầu tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Ban QLDA 2, Tư vấn thiết kế rà soát, thống nhất quy mô công trình phục vụ dân sinh thuộc Dự án đảm bảo phù hợp với chủ trương chung của Bộ GTVT tại Thông báo số 73/TB-BGTVT ngày 26/02/2022; có văn bản gửi Bộ GTVT về thỏa thuận hướng tuyến và công trình phục vụ dân sinh trước ngày 05/3/2022.

2. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 và Tư vấn thiết kế phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thỏa thuận đảm bảo quy mô phù hợp theo chủ trương chung của Bộ GTVT và đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Định tiếp tục quan tâm và hỗ trợ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 2 (để th/h);
- Sở GTVT Bình Định (để p/h);
- UBND thị xã Hoài Nhơn (để p/h);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ