Công văn 1895/BHXH-CSXH báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1895/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1895/BHXH-CSXH
V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Để chuẩn bị báo cáo chung về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) làm cơ sở kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về BHTN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ tiến hành tổng hợp báo cáo các nội dung như sau:

1. Đặc điểm tình hình ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách BHTN ở địa phương (thuận lợi, khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội, lao động);

2. Kết quả thực hiện thu, chi BHTN qua các năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 (biểu mẫu kèm theo);

3. Nội dung, hình thức, hiệu quả trong việc phối hợp giữa BHXH với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Trung tâm Giới thiệu việc làm;

4. Việc phân cấp, quản lý chi trả trợ cấp BHTN trên địa bàn; việc theo dõi biến động tăng giảm, di chuyển và trường hợp chưa nhận trợ cấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chi trả trợ cấp BHTN.

5. Những vướng mắc tồn tại trong cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện BHTN và các vướng mắc khác;

6. Kiến nghị và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đối tượng đóng, đối tượng hưởng và các vấn đề khác liên quan trong tổ chức thực hiện chính sách.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ vào tính chất đặc thù, trên cơ sở đề cương nêu trên để báo cáo về tình hình quản lý và thực hiện BHTN trong lực lượng vũ trang.

Báo cáo gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH) trước ngày 30/5/2012, kèm theo file mềm gửi vào địa chỉ email: buikhanhhien@gmail.com để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CSXH (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 


Đơn vị: ……………………………

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU - CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Thu BHTN

CHI BHTN

Số đơn vị tham gia

Số người tham gia

Tổng số tiền thu

Tổng cộng

TCTN hàng tháng

TCTN 1 lần

Hỗ trợ học nghề

Hỗ trợ tìm việc làm

Số lượt người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số lượt người

Số tiền

Số lượt người

Số tiền

Số lượt người

Số tiền

Năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ước 6 tháng 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu năm 2009, 2010 lấy theo số quyết toán.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đơn vị: ………………………..

TỔNG HỢP SỐ ĐỐI TƯỢNG CHƯA NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

(tính đến 31/12 hàng năm)

Năm

Số đối tượng chưa đến nhận TCTN

Qua ATM

Trực tiếp tại BHXH quận/huyện

Trực tiếp tại BHXH tỉnh/ thành phố

Qua đại lý chi trả xã, phường

Tổng cộng

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tháng đầu năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đơn vị: ………………………………

TỔNG HỢP SỐ ĐỐI TƯỢNG BỊ TẠM DỪNG, CHẤM DỨT HƯỞNG TCTN; HỦY, ĐIỀU CHỈNH MỨC TCTN

(trong thời gian hưởng TCTN)

Năm

Quyết định tạm dừng hưởng TCTN (Mẫu số 16 TT32)

Quyết định chấm dứt hưởng TCTN (Mẫu số 18 TT32)

Quyết định tiếp tục hưởng TCTN (Mẫu số 17 TT32)

Quyết định điều chỉnh mức TCTN

Quyết định hủy TCTN

Năm 2010

 

 

 

 

 

Năm 2011

 

 

 

 

 

5 tháng đầu năm 2012

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.