Công văn 1879/BKHĐT-QLQH năm 2022 về triển khai nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo 74/TB-VPCP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 1879/BKHĐT-QLQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/BKHĐT-QLQH
V/v triển khai nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 74/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; trong đó có nội dung giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: (i) tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để phân công các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; (ii) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung các văn bản phù hợp để hoàn thiện các hướng dẫn về công tác quy hoạch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, địa phương) như sau:

1. Về tổng hợp đề xuất, phân công công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và xây dựng Kế hoạch phân công công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản này.

Để đảm bảo thuận lợi trong triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, địa phương cho ý kiến bằng văn bản đối với Kế hoạch phân công công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nêu trên; gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp, hoàn thiện và ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau thời hạn 31 tháng 3 năm 2022, các Bộ, địa phương không có văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư coi như đã thống nhất với nội dung Kế hoạch phân công công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch.

2. Về nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch

Các Bộ, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp những nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất và đề xuất phương án sửa đổi theo Phụ lục 2 của văn bản này; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06 tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, địa phương quan tâm, sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ (Thông tin chi tiết xin liên hệ với Bà Đỗ Thị Bảo Ngọc, Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; điện thoại 096.233.1527; e-mail: baongocaya2410@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị trong Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THỜI KỲ 2021-2030 THEO LUẬT QUY HOẠCH
(Kèm theo văn bản số 1879/BKHĐT-QLQH ngày 25/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Tên quy hoạch

Cơ quan được giao thực hiện

Tiến độ

Lập quy hoạch

Thẩm định quy hoạch

Phê duyệt quy hoạch

I

Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021-2030

1

Quy hoạch tổng thể quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2022 - 5/2022

Tháng 6/2022

Tháng 10/2022 - 11/2022

2

Quy hoạch không gian biển quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 04/2022

Tháng 06/2022

Tháng 11/2022

II

Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030

1

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Tháng 12/2022

2

Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Tháng 12/2022

3

Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 9/2021

Tháng 3/2022

Tháng 6/2022

4

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 8/2021

Tháng 02/2022

Tháng 3/2022

5

Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng Quốc gia

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Tháng

04/2022

6

Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia

Bộ Công Thương

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Tháng 04/2022

7

Quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng kho xăng dầu, khí đốt quốc gia

Bộ Công Thương

Tháng 02/2022

Tháng 04/2022

Tháng 05/2022

8

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản

Bộ Công Thương

Tháng 02/2022

 

Tháng 04/2022

9

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Bộ Giao thông vận tải

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Quý II/2022

10

Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã hoàn thành

Tháng 05/2022

Quý II/2022

11

Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã hoàn thành

Tháng 05/2022

Quý II/2022

12

Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã hoàn thành

Tháng 06/2022

Quý III/2022

13

Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 06/2022

Tháng 09/2022

Quý IV/2022

14

Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

Bộ Y tế

Tháng 06/2022

Tháng 06/2022

Tháng 09/2022

15

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an

 

 

Tháng 12/2022

16

Quy hoạch sử dụng đất an ninh

Bộ Công an

 

 

Tháng 12/2022

17

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

Tháng 12/2022

18

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đang triển khai thực hiện

Tháng 08/2022

Tháng 11/2022

19

Quy hoạch tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

20/11/2021

Tháng 12/2021

Tháng 2/2022

20

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

Tháng 12/2022

21

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 08/2022

Tháng 10/2022

Tháng 12/2022

22

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tháng 11/2022

Tháng 12/2022

23

Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 10/2022

 

Tháng 02/2023

24

Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn nhìn

Bộ Xây dựng

Tháng 10 - 11/2022

Tháng 11/2022

Tháng 12/2022

25

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng

Tháng 9 - 10/2022

Tháng 11 - 12/2022

Tháng 12/2022

26

Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng

Bộ Quốc phòng

 

 

Quý IV/2022

27

Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ Quốc phòng

 

 

Quý IV/2022

28

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng

 

 

Quý IV/2022

29

Quy hoạch hệ thống du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 10/2022

Tháng 11/2022

Tháng 11/2022

30

Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 10/2022

Tháng 12/2022

Tháng 12/2022

31

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Tháng 12/2022

32

Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Tháng 12/2022

33

Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Tháng 12/2022

34

Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính

 

 

Tháng 12/2022

III

Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030

1

Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2021

Tháng 11 - 12/2021

Tháng 12/2021

2

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2021

Tháng 11 - 12/2021

Tháng 12/2021

3

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2021

Tháng 11 - 12/2021

Tháng 12/2021

4

Quy hoạch vùng Tây Nguyên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2021

Tháng 11 - 12/2021

Tháng 12/2021

5

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10/2021

Tháng 11 - 12/2021

Tháng 12/2021

IV

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

1

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

Đã hoàn thành

 

Quý II/2022

2

Quy hoạch tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

Tháng 03/2022

Tháng 05/2022

Tháng 12/2022

3

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

Quý II/2022

Quý II/2022

Quý III/2022

4

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

UBND tỉnh Tiền Giang

Tháng 07/2022

Tháng 08/2022

Tháng 09/2022

5

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ

Tháng 03/2022

Tháng 4 - tháng 5/2022

Tháng 9/2022

6

Quy hoạch tỉnh Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu

Đã hoàn thành

Quý III/2022

Quý IV/2022

7

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng

Tháng 06/2022

Tháng 10/2022

Tháng 12/2022

8

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Tháng 09/2022

Tháng 11/2022

Tháng 12/2022

9

Quy hoạch tỉnh Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre

Tháng 03/2022

Tháng 06/2022

Quý III/2022

10

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

Tháng 03/2022

Quý II/2022

Quý II/2022

11

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tháng 02/2022

Tháng 04/2022

Tháng 06/2022

12

Quy hoạch tỉnh Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Dự kiến bắt đầu lấy ý kiến từ 03/2022 đến 05/2022

Dư kiến trình Hội đồng thẩm định tháng 07/2022

Dự kiến trình TTCP phê duyệt trong tháng 08 - 09/2022

13

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình

Tháng 03/2022

Tháng 03/2022

Tháng 06/2022

14

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng

Tháng 04/2022

Quý II/2022

Tháng 06/2022

15

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Tháng 04/2022

16

Quy hoạch tỉnh Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên

Tháng 03/2022

Tháng 05/2022

Tháng 06/2022

17

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời

UBND tỉnh Lào Cai

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Tháng 05/2022

18

Quy hoạch tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

Tháng 03/2022

Tháng 05/2022

Tháng 05/2022

19

Quy hoạch tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum

Tháng 03/2022

Tháng 06/2022

Tháng 07/2022

20

Quy hoạch tỉnh Long An

UBND tỉnh Long An

Đã hoàn thành

Quý I/2022

Tháng 06/2022

21

Quy hoạch tỉnh Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh

Tháng 02/2022

Quý I/2022

Tháng 06/2022

22

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu

Dự kiến đều Quý II/2022

Quý III/2022

Tháng 11/2022

23

Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng

Giữa tháng 01/2022

 

Tháng 06/2022

24

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên

Đã hoàn thành

Quý II/2022

Tháng 05/2022

25

Quy hoạch tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Quý I/2022

Tháng 01/2022

Tháng 02/2022

26

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trước 30/6/2022

Trước 31/7/2022

Tháng 10/2022

27

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa

Dự kiến tháng 03/2022

 

Tháng 09/2022

28

Quy hoạch tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

 

 

Tháng 11/2022

29

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh

Tháng 03/2022

Quý III/2022

Tháng 09/2022

30

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Cuối quý III/2022

Quý IV/2022

Tháng 12/2022

31

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Quảng Bình

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Tháng 06/2022

32

Quy hoạch tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An

 

 

Tháng 12/2022

33

Quy hoạch tỉnh Hòa Bình

UBND tỉnh Hòa Bình

Tháng 05/2022

Tháng 06/2022

Tháng 07/2022

34

Quy hoạch tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

Tháng 03 - 04/2022

Tháng 05 - 06/2022

Tháng 09/2022

35

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng

Tháng 04/2022

Tháng 04/2022 - 05/2022

Tháng 10/2022 - 11/2022

36

Quy hoạch tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định

Quý I/2022

Quý II/2022

Quý III/2022

37

Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh

Tháng 12/2021

Tháng 03/2022

Tháng 06/2022

38

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận

Đã hoàn thành

Tháng 04/2022

Tháng 07/2022

39

Quy hoạch tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương

 

 

Quý IV/2022

40

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

Trước 30/5/2022

Trước 30/6/2022

Trong quý IV/2022

41

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh

Tháng 03/2022

Tháng 04/2022

Tháng 06/2022

42

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh

 

Tháng 03 - 04/2022

Tháng 07/2022

43

Quy hoạch thành phố Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng

Tháng 04/2022

Tháng 05/2022

Tháng 09/2022

44

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Quý II/2022

Quý II/2022

Quý III/2022

45

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang

Hoàn thành trong năm 2022

 

Tháng 11/2022

46

Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp

 

 

Tháng 11/2022

47

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 05/2022

Tháng 08/2022

Tháng 09/2022

48

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên

Tháng 02/2022

Tháng 04/2022

Tháng 06/2022

49

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn

Tháng 9/2022

Quý IV/2022

Tháng 12/2022

50

Quy hoạch tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Tháng 02/2022

Tháng 04/2022

Tháng 11/2022

51

Quy hoạch tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Tháng 12/2021

Dự kiến trình Hội đồng thẩm định tháng 03/2022

Tháng 07/2022

52

Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 01/2023

30/1/2023

Tháng 05/2023

53

Quy hoạch tỉnh Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau

Quý I/2022

Tháng 5/2022

Tháng 06/2022

54

Quy hoạch tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương

Tháng 01/2022

Quý I/2022

Quý I/2022

55

Quy hoạch tỉnh Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang

 

 

Tháng 08/2022

56

Quy hoạch thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội

 

 

Quý II/2023

57

Quy hoạch thành phố Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ

 

 

Tháng 09/2022

58

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai

 

 

Tháng 12/2022

59

Quy hoạch tỉnh Bình Phước

UBND tỉnh Bình Phước

 

 

Tháng 12/2022

60

Quy hoạch tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

 

 

Tháng 12/2022

61

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Tháng 04/2022

62

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị

 

 

Tháng 12/2022

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH CÒN CHỒNG CHÉO, CHƯA THỐNG NHẤT VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo văn bản số 1879/BKHĐT-QLQH ngày 25/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TT

Nội dung chồng chéo, chưa thống nhất
(Ghi rõ văn bản, điều khoản, điểm và lý do mâu thuẫn, chưa thống nhất)

Bộ ngành, địa phương kiến nghị

Phương án sửa đổi, bổ sung

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo trong văn bản quy phạm pháp luật