Công văn 187/BXD-KHCN giải thích QCVN 08:2009/BXD – Phần 2 Gara ô tô do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 187/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/BXD-KHCN
V/v Giải thích QCVN 08:2009/BXD – Phần 2 Gara ô tô.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Saigon

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số KAPS/OUT 12-14 ngày 6/4/2012 của Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Saigon về đề nghị được giải thích một số nội dung trong phần 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2009/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2009/BXD “Công trình ngầm đô thị - Phần 2. Gara ô tô” được ban hành theo Thông tư số: 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 3.3: “Cho phép bố trí ga ra ô tô liền kề với các nhà có chức năng khác, trừ các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy sau đây: F1.1, F 4.1 và các nhà sản xuất nhóm F 5 hạng A và B quy định tại Phụ lục B.”

Theo đó, Quy chuẩn không cho phép bố trí xây dựng gara ô tô liền kề với:

- “Nhà trẻ, mẫu giáo, nhà chuyên dùng cho người cao tuổi và người khuyết tật (không phải nhà căn hộ), bệnh viện, khối nhà ngủ của các trường nội trú và của các cơ sở cho trẻ em” (nhóm F1.1);

- “Các trường phổ thông, cơ sở đào tạo ngoài trường phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường kỹ thuật dạy nghề” (nhóm F4.1)

- “Các nhà sản xuất và nhà kho, các công trình và các gian phòng với công năng tương tự” (nhóm F5) thuộc các hạng A và hạng B nguy hiểm cháy nổ (Phân hạng nguy hiểm cháy xem quy định tại Bảng B12 của quy chuẩn).

Như vậy để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho công trình, khu vực “không gian cho thuê” tại tầng hầm 1 của tòa nhà trong bản vẽ gửi kèm theo công văn là khu vực liền kề với gara ô tô, không được bố trí không gian cho các chức năng như đã nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- TT Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa