Công văn 1838/TCT-KK về kê khai, khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm, hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ
Số hiệu: 1838/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1838/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 125/CT-TH.NV.DT ngày 12/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc kê khai, khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất phục vụ cho nhà ăn tập thể của Công ty TNHH Hải Sản Việt Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7 Mục 1 Chương II và Khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, thì:

Trường hợp Công ty TNHH Hải Sản Việt Hải đã kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào mặt hàng Tôm nguyên liệu để chế biến Tôm thành phẩm, sau đó Công ty lại xuất mặt hàng Tôm thành phẩm này để phục vụ nhà ăn tập thể, Công ty đã xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT đầu ra của mặt hàng Tôm thành phẩm thì Công ty được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn GTGT xuất mặt hàng Tôm thành phẩm phục vụ nhà ăn tập thể theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7 Mục 1 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trên nếu nhà ăn tập thể này để phục vụ bữa ăn giữa ca cho cán bộ, công nhân viên của Công ty (hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc diện chịu thuế GTGT). Đề nghị Cục Thuế kiểm tra, giải quyết cụ thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái